Reglement

Tekstfelt: Havnsølejren

Lejrregler

Lejrens grund er: Området indenfor beplantningen.

Færdsel igennem beplantningen og uden for denne er ikke tilladt.

 

Beplantningen må ikke beskæres.

Sten og sand må ikke fjernes fra stranden.

Gravning på pladsen er ikke tilladt.

Alt affald anbringes i affaldsbeholderne.

Lejrpladsen skal være rengjort.

Båltænding må ikke finde sted.

Hvis lejrpladsen ikke er efterladt som ovenstående, vil pedellen lade det fornødne udføre, for lejerens regning.

Ang. lejrbygningen (se grundplan):

 

Lederen iagttager ved lejrens overtagelse, de enkelte deles placering, og sørger for, at alt er på plads ved afleveringen.

Opslag er kun tilladt på opslagstavlen.

Lejren rengøres daglig.

Møblerne må ikke betrædes med fodtøj, og det er strengt forbudt at skære eller skrive på lejrbygningen eller på inventaret.

Lejrbygningen efterlades i fejet og opryddet stand.

Det påhviler hvert lejrholds leder, at gøre lejrdeltagerne bekendt med ovenstående lejrregler og føre tilsyn med, at de nøje overholdes.

For mangler og skader, som opstår under lejemålet, påhviler der lejeren fuld erstatningspligt.

Der må ikke arrangeres natløb i sommerhusområdet.  


Der skal være ro på pladsen kl. 23.00 efter ordre fra Grundejerforeningen.

 

Der må ikke medtages husdyr på Lejren